Wilste 45èlf booke?

Vuur get sjpass en plezeer kunt 45èlf geer. 45èlf Zingt oet ege werk, mar óch oet werk van angere. Mit zieng ege, originele leedjes verzörgt 45èlf óptreënes van óngeveer 30 minute.

Book einfach en sjnel

Sjtuur inne meel noa besjtel@45elf.nl.
Bel noa: 06 52 57 38 08.

 

Nr.1 Artiesten

Nog efkes get noeëdzakelik gebreuzel in ‘t Hollesj…

Get mit diskleemers en privacy gezever.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite 45èlf.nl. Door 45èlf.nl te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar jij je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de diensten vermeld op 45èlf.nl en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

De informatie op 45èlf.nl is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op 45èlf.nl worden ontleend. Hoewel 45èlf.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan 45èlf.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 45èlf.nl Wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze internetsite van de hand.

Wanneer 45èlf.nl links naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten door 45èlf.nl worden aanbevolen. 45èlf.nl Aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van internetsites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze internetsite. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke internetsites is door 45èlf.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

45èlf.nl Behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via 45èlf.nl aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op 45èlf.nl te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 45èlf.nl.

45èlf.nl Behoudt zich het recht voor de op of via 45èlf.nl aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via 45èlf.nl aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Cookies
Op 45èlf.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op jouw computer. Cookies maken het mogelijk om een website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Met deze informatie kunnen de webdiensten en jouw gebruikerservaring van een website worden verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. Eigenlijk kun je stellen dat vrijwel alle websites verschillende vormen van cookies gebruiken. De meeste ervan verzamelen overigens geen naar jou traceerbare informatie.

Cookies zijn onder te verdelen in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van een website of zorgen ervoor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je een website bezoekt. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. De niet-functionele cookies dienen om 45èlf.nl te informeren over het aantal bezoekers van 45èlf.nl en de manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie kan de maker gebruiken om 45èlf.nl verder te verbeteren.

Met al deze cookies verzamelt 45elf.nl GEEN naar jou traceerbare informatie. Wanneer je toch bezwaar hebt tegen deze vorm van cookies kun je geen gebruikmaken van 45èlf.nl. Of je kunt in jouw browser de cookie-instellingen naar jouw wensen aanpassen. Je kan cookies ook altijd zelf van je computer verwijderen. De helpfunctie in je browser kan je hierbij helpen. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren.

Privacy-verklaring
In deze privacy-verklaring licht 45èlf.nl toe welke informatie hij van jou gebruikt en verwerkt. De verklaring heeft alleen betrekking op 45èlf.nl. De website wordt door SoHosted Webhosting gehost en 45èlf.nl is verantwoordelijk voor het beheer van persoonsgegevens. 45èlf.nl Respecteert de privacy van alle gebruikers van deze internetsite. 45èlf.nl Draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij als gebruiker aan 45èlf.nl verstrekt, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld wordt. Jouw persoonlijke gegevens worden nimmer aan derde partijen ter beschikking gesteld.

De door jou doorgegeven gegevens gebruikt 45èlf.nl uitsluitend voor het antwoord/de actie waar jij expliciet om hebt gevraagd. Met behulp van jouw ip-adres gaat 45èlf.nl enkel na welke pagina’s jij hebt bezocht, zodat 45èlf.nl je nog beter van dienst kan zijn.

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen: jouw ip-adres naar aanleiding van je bezoek op 45èlf.nl en de door jou bezochte pagina’s op 45èlf.nl.

Deze disclaimer, privacy- en cookie-verklaring kunnen tussentijds aangepast worden. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze verklaringen, kun je aan de datum onderaan deze pagina zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. 45elf.nl Behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in verklaringen. Als je 45èlf.nl bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van deze verklaring.

Je hebt recht op inzage in de door jou aan de maker van 45èlf.nl verstrekte gegevens. Indien je vragen of opmerkingen hebt over of de verwerking van jouw persoonsgegevens, je gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, dan kun je contact opnemen met 45èlf.nl via info@45èlf.nl onder vermelding van ‘privacybeleid’.

11 november 2022