logo 45elf

//www.45elf.nl/wp-content/uploads/2020/07/ee-bietje-dr-weeg-kwiet-kop.png
Vingste nit waste wils vinge?
Waste zuks besjeet nit (mieë).
Haste missjien ing tikfout gemak? Kontroleer dat ieësj ins effe. Probeer 't ins via www.45elf.nl of klik óp 't 45èlf-pleatje hei boave. Lukt dat nit? Sjtuur da ee berich noa info@45elf.nl of sjleet d'r kroam gans aaf en gank get angesj doeë!